ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KZZP.1

Naziv administrativnog postupka : Pružanje pravne pomoći

Veća organizaciona jedinica Kantonalni zavod za pravnu pomoć u Zenici
Manja organizaciona jedinica Sektor za parnični postupak
Djelatnost(i) Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nadžija Talić, Pomoćnik direktora za parnični postupak
Tel: 032 460 718
E-mail: nadzija.talic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Pružanje pravne pomoći osobama lošeg imovnog stanja
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne upravečl.19Službene novine Ze-Do kantona br.13/08; br.3/10 i 6/12; Pravilnik o načinu i uslovima pružanja pravne pomoćiCijeli pravilnikSlužbene novine Ze-Do kantona br.9/05;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Vrsta zahtjeva za sastavljanje podneska: tužbe-žalbe-molbe-zahtjeva-krivične prijave-ostalo
Naziv organa pred kojim će se voditi postupak
Vrsta predmeta
Datum podnošenja zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Potvrda službe za zapošljavanjeZavod za zapošljavanjeOriginal 
Uvjerenje uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretninaNadležna općinska službaOriginal 
Penzijski čekPIO/MIOOriginal ili ovjerena kopija 
Kućna listaNadležna općinska službaOriginal 
Uvjerenje porezne uprave, ukoliko se stranka zastupa pred nadleznim sudomPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 8
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:5 dana Rok za rjesavanje potpunog zahtjeva:8 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Do okončanja postupka
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva