ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.8

Naziv administrativnog postupka : Izvjestaj o uskladjenosti elektroenergetske dokumentacije sa tehnickim propisima i zakonima u postupku dobijanja gradjevinske dozvole

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima rada, prometa roba, vršenja usluga, obrta, sobraćaja i tehnike
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Enisa Horić, Kantonalni elektroenergetski inspektor
Tel: 032 460 821
E-mail: enisa.horic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje usklađenosti projekta sa teh. propisima i zakonima iz oblasti el. energetike u postupku izdavanja građevinske dozvole
Pravni osnov administrativnog postupka Uredba sa zakonskom snagom o standardizacijiSlužbeni list RBiH broj 13/93 Zakon o zaštiti na radu10 i 11Službeni list RBiH broj 20/90 Uredbu sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju primjenjuju kao republički zakoni član 1.Službeni list RBiH 2/92; “Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” član 1. stav 1.Sl.list SFRJ 65/88 ,RBiH 2/92, Sl. novine FBiH br. 14/08"“Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V”"čl.1. stav 1.Sl.list SFRJ 4/74 i RBiH 2/92"“Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona”"čl.1..Sl.list SFRJ 7/71, 44/76 i RBiH 2/92; Zakon o kantonalnoj inspekciji ZE-DO kantonačlan 7.Službene novine ZE-DO kantona broj 13/03Zakon o građenju ZE-DO kantonačlan 26. , čl. 21., 27. , 30. , 33 , 34Sl. novine ZE-DO kantona br. 1/05;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Pregled i ocjena usaklađenosti projektne dokumentacije sa Zakonom o elektroenergetskoj inspekciji i drugim propisima iz oblasti elektroenergetike u postupku pribaljanja građevinske dozvole30 KM po primjerku134-010-000000-1672Vrsta prihoda 722121 Primalac ZE-DO kanton Budžetska organizacija 2601001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva/ime i prezime
Adresa sjedišta d.o.o./ odgovornog lica
Kontakt telefon
Broj zahtjeva
Datum podnošenja zahtjeva
Naziv projekta dostavljenog na pregled
Broj dostavljenih primjeraka projekta

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Tri primjerka Glavnog projektaOvlaštena projektantska firmaNa uvid 
Dokaz o uplati administrativne takseBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:5 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva