ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.7

Naziv administrativnog postupka : Rješenje za dalju upotrebu posude pod pritiskom kod korisnika

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima rada, prometa roba, vršenja usluga, obrta, sobraćaja i tehnike
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Hamdo Redžić, Termoenergetski inspektor
Tel: 032 460 821
E-mail: hamdo.redzic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje tehničke ispravnosti termoenergetskog postrojenja ili posude pod pritiskom kod prvog stavljanja u funkciju i nakon isteka odobrenja za dalji rad, a u svrhu izdavanja novog rješenja za dalju upotrebu do određenog roka
Pravni osnov administrativnog postupka Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji koja se na osnovu člana IX. 5.(1) Ustava F BiH primjenjuje kao federalni Zakon o termoenergetskoj inspekciji čl.9.Službeni list R BiH broj 23/92 i 13/94)Zakon o upravnom postupku 73, 122, i 200Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 118 do 134Službene novine Federacije BiH broj 35/05; Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom- preuzet Urdbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoničl. 93 , 99, 100, 101,102, 103,104 ,105 i 106 Službeni list SFRJ broj 16/83 , Službeni lisr R BiH broj 2/92Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirane , tekuće i pod tlakom otopljene plinove-preuzet Urdbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoničl. 25, 26, 27, 28,29 i 30Službeni list SFRJ broj 25/80 , Službeni list R BiH broj 2/92Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrijača pare i zagrijača vodečl.28, 29, 30, 31,32,33,34,35, 36Službeni list SFRJ broj 56/72 i 61/72, Službeni list R BiH broj 2/92; Zakon o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantonačl.11 tač.a) i b), 49 i 88Službene novine broj 6/2011;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Kantonalna administrativna taksa101340100000001672Vrsta prihoda: 722121 ; Primalac: Ze-do kanton; Budžetska organizacija: 2601001;

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Broj zahtjeva
Datum zahtjeva
Naziv termoenergetskog postrojenja ili posude pod pritiskom
Fabrički broj posude
Godina proizvodnje
Nazivna veličina(zapremina)
Max.dozvoljeni pritisak: primar/sekundar
Ispitni pritisak
Radni medij: primar/sekundar
Max. radna temperatura:primar/sekundar
Klasa posude

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Ispitni protokol, isprava posude pod pritiskom, atesti ventila sigurnostiOvlaštena projektantska firmaNa uvid 
Dokaz o uplati administrativne takseBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:5 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Prema vrsti posude (stabilna, poktretna), vrsti radnog medija i radne temperature termini redovnih pregleda su određeni podzakonskim aktima: 2 (dvije), 3 (tri) i 5(pet) godina
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva