ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.6

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o pregledu konstrukcije i prvoj tlačnoj probi nakon izgradnje posude pod pritiskom kod proizvođača

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima rada, prometa roba, vršenja usluga, obrta, sobraćaja i tehnike
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Hamdo Redžić, Termoenergetski inspektor
Tel: 032 460 821
E-mail: hamdo.redzic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje da je proizvođač posude pod pritiskom proizveo posudu u skladu sa tehničkim propisima i da je u skladu sa rješenjem o odobrenoj konstrukciji, a u svrhu izdavanja uvjerenja za izgrađenu posudu
Pravni osnov administrativnog postupka Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji koja se na osnovu člana IX. 5.(1) Ustava F BiH primjenjuje kao federalni Zakon o termoenergetskoj inspekciji čl.7, Službeni list R BiH broj 23/92 i 13/94)Zakon o upravnom postupku 73, 122, i 200Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 118 do 134Službene novine Federacije BiH broj 35/05; Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom- preuzet Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoničl. 93 , 94, 95, 96, 97 i 98 Službeni list SFRJ broj 16/83 , Službeni lisr R BiH broj 2/92Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirane , tekuće i pod tlakom otopljene plinove-preuzet Urdbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoničl. 25, 26, 28,29 i 30Službeni list SFRJ broj 25/80 , Službeni list R BiH broj 2/92; Zakon o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantonačl.11 tač.a) i b), 49 i 88Službene novine broj 6/2011;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Kantonalna administrativna taksa na rjesenje10 KM134-010-000000-1672Vrsta prihoda: 722121 ;Primalac: Budžet Ze-do kantona; Budžetska organizacija:2601001;

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Broj zahtjeva
Datum zahtjeva
Naziv posude
Fabrički broj posude
Nazivna veličina(zapremina)
Max.dozvoljeni pritisak
Ispitni pritisak
Radni medij
Max. radna temperatura
Klasa posude

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
ZBIRKA ISPRAVA Atestno-tehnička dokumentacijaOvlaštena projektantska firmaNa uvid 
Dokaz o uplati administrativne takseBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:5 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Nema roka- sve dok je posuda u upotrebi
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva