ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.5

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje konstrukcije na osnovu pregleda projektne dokumentacije

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima rada, prometa roba, vršenja usluga, obrta, sobraćaja i tehnike
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Hamdo Redžić, Termoenergetski inspektor
Tel: 032 460 821
E-mail: hamdo.redzic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje da li je projektna dokumentacija usklađena sa zahtjevima iz Uredbe sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji, a u svrhu izdavanja rješenja o odobrenju konstrukcije za izradu posude pod pritiskom
Pravni osnov administrativnog postupka Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji koja se saglasno čl. IX 5.(1) Ustava F BiH primjenjuje kao federalni Zakon o termoenergetskoj inspekciji čl.6Službeni list R BiH broj 23/92 i 13/94)Zakon o upravnom postupku 73, 122, i 200Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 118 do 134Službene novine Federacije BiH broj 35/05; Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom- Preuzet Urdbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuku kao republički zakoni1, 93 i 111Službeni list SFRJ broj 16/83 , Službeni lisr R BiH broj 2/92Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirane , tekuće i pod tlakom otopljene plinove 1,4,9 do 25,Službeni list SFRJ broj 25/80; Zakon o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantonačl.11 tač.a) i b), 49 i 88Službene novine broj 6/2011;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Kantonalna administrativna taksa101340100000001672Vrsta prihoda: 722121 ; Primalac: Ze-do kanton; Budžetska organizacija: 2601001;

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Broj zahtjeva
Datum zahtjeva
Naziv projekta

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takseBankaOriginal 
ProjekatOvlaštena projektantska firmaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:5 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Nema roka
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva