ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUCZ.6

Naziv administrativnog postupka : Polaganje stručnog ispita iz oblasti vatrogastva

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Položenim ispitom stiče se pravo na obavljanje poslova iz vatrogastva
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 130 Službene novine Federacije BiH br. 64/09; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu član 122 Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br. 5/11;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Naknada za polaganje ispitaNaknada za polaganje ispita u visini naknade strucnog ispita namjestenika u upravi - 300 KM134-010-000000-1672Vrsta prihoda: 722611; Budžetska organizacija: 1401001;

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime, ime oca, prezime kandidata
Dan, mjesto i godina rodjenja
Naziv škole/ fakulteta
Sjedište škole/ fakulteta
Stručno zvanje
Godina sticanja zvanja
Naziv i adresa pravnog lica, državnog organa ili druge institucije u kojoj je kandidat zaposlen
Poslovi na koje je kandidat zaposlen u pravnom licu, drzavnom organu ili drugoj instituciji i datum postavljanja na radno mjesto

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka/PoštaOriginal 
Diploma o završenoj školiObrazovna ustanovaKopija 
Ugovor o radu ili rješenje o postavljanju na radno mjestoPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija 
Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvuPravno lice u kojem je kandidat u radnom odnosuOriginal 
Rodni list (ukoliko je kandidat promijenio ime/prezime nakon završetka škole/ fakulteta)Nadležna općinska službaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:3 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva