ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUCZ.4

Naziv administrativnog postupka : Polaganje stručnog ispita iz oblasti vatrogastva - profesionalni vatrogasac

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Položenim ispitom za profesionalnog vatrogasca stiče se pravo na obavljanje poslova iz vatrogastva
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 107 Službene novine Federacije BiH br.64/09; Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva član 5.Službene novine Federacije BiH br.93/12; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu član 98 Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br. 5/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Naknada za polaganje ispitaNaknada za polaganje ispita u visini naknade strucnog ispita namjestenika u upravi - 300 KM134-010-000000-1672Vrsta prihoda: 722611; Budžetska organizacija: 1401001;

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime, ime oca, prezime
Dan, mjesec i godina rodjenja
Mjesto rodjenja
Državljanstvo
JMB
Naziv škole/ fakulteta
Tačan naziv mjesta na koje je rasporedjen
Naziv profesionalne vatrogasne jedinice

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka/PoštaOriginal 
Diploma o završenoj školiObrazovna ustanovaKopija 
Uvjerenje o vremenu provedenom na obuci u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - pripravnički stažNadležna općinska službaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:3 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva