ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUCZ.2

Naziv administrativnog postupka : Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na području Kantona (prijava neeksplodiranog ubojnog sredstva)

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica Operativni centar civilne zaštite
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Smanjenje rizika
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 86 Službene novine Federacije BiH br.39/03, 22/06 i 43/10; Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštitečlan 13.Službene novine Federacije BiH br.8/07;Zakon o kantonalnoj upravi civilne zaštite član 4.Službene novine ZDK 7/04, 5/08 i 6/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Broj kontakt telefona
Općina pronalaska
Mjesto pronalaska
Pretpostavljena vrsta sredstava
Sredstvo obilježeno (DA/NE)

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva