ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KDRR.1

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje i potvrde o cinjenicama o kojima se vodi sluzbena evidencija

Veća organizaciona jedinica Kantonalna direkcija robnih rezervi
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Aida Mulić, viši referent za administrativno-tehničke poslove
Tel: 032 460 865, 460 866
E-mail: aida.mulic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Izdavanje uvjerenja
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 169 Službene novine F BiH broj: 2/98
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime
Prezime
Adresa
Telefon
Svrha izdavanja

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) 6 mjeseci
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva