ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AGP.1

Naziv administrativnog postupka : Pristup informacijama

Veća organizaciona jedinica Agencija za privatizaciju ZDK
Manja organizaciona jedinica Sektor za kontrolu ugovora
Djelatnost(i) Finansijski i budžetski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Ričard Ibrahimefendić, Pomoćnik direktora
Tel: 032/243-117; 243-118
E-mail: ricard.ibrahimefendic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Da se omogući uvid i kopiranje tražene informacije ili njenog dijela
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o slobodi pristupa informacijama u F BiH 4. i 14."Službene novine Federacije BiH" br. 32/2001, 48/11 Zakon o upravnom postupku200"Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99; Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiHPrimjenjuje se u cjelosti"Službene novine F BiH", br. 57/01;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Naknada za troškove umnožavanja informacija0,50 KM za svaku stranicu standardne velicine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica1340100000001672Vrsta prihoda: 722611 (fizička lica); 722612 (pravna lica);Budzetska organizacija: /

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime
Prezime
Adresa
Kontak telefon
Predmet zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Punomoć (ukoliko je podnosilac zahtjeva drugo lice)Nadležna općinska službaOriginal 
Kopiju ličnog dokumenta (ukoliko je podnosilac zahtjeva drugo lice)Ministarstvo unutrašnjih poslovaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva